De ZelfKonfrontatieMethode (ZKM)

De Zelfkonfrontatiemethode van prof. dr. H.J.M. Hermans kan onderdeel zijn van een
persoonlijk begeleidingsprogramma, bijvoorbeeld ten behoeve van
loopbaanontwikkeling.
Doel
Het onderzoek dient als hulpmiddel om de persoonlijkheid snel en efficiënt in kaart te
brengen met als uiteindelijk doel deze te herorganiseren om de effectiviteit van het
gedrag te vergroten. Deze methode staat op zich, maar kan ook een onderdeel
vormen van een persoonlijk begeleidingsprogramma.

Aanpak

Via een gestructureerd interview komt een overzicht van de persoonlijk normen en
waarden tot stand. Deze ‘waardegebieden’ worden vervolgens cijfermatig gekoppeld
aan de gevoelsmatige beleving. Dit levert een matrix op, waarop de computer
berekeningen uitvoert en die vervolgens, door zowel de cliënt als adviseur,
geanalyseerd wordt.

Het specifieke voordeel van deze methode is dat niet alleen de verantwoordelijke
adviseur, maar ook de betrokkene zelf het materiaal krijgt en er zich met behulp van
een duidelijke handleiding een mening over vormt. Dit gebeurt op grond van het feit,
dat betrokkene zichzelf te allen tijde beter kent dan wie dan ook.

Diens mening wordt dan ook als volkomen gelijkwaardig beschouwd aan die van de
adviseur, die het materiaal vanuit zijn vakinhoudelijke deskundigheid beoordeelt. In
een eindgesprek worden beide visies met elkaar vergeleken en besproken. Dit kan
leiden tot een gezamenlijke eindconclusie, tot een vorm van begeleiding of tot een
herhaling van het onderzoek na een zekere periode.

Duur

In vijf tot tien uur (5 gesprekken, scoren en analyseren) worden de waardegebieden
geformuleerd, gescoord, berekend en doorgesproken. Afhankelijk van de bevindingen
wordt gezamenlijk vastgesteld of (intensieve) begeleiding in gedragsaanpassingen
nuttig en nodig is. Uiteraard verschilt dit van persoon tot persoon.